Op 26 juni verscheen de kabinetsreactie op de ‘commissie-Remkes’. De NVLM vindt het goed dat het kabinet de versterking van het burgerschapsonderwijs daarin prioriteit geeft. Wel is het jammer dat de uitwerking van dat element in de kabinetsreactie nog weinig concreet is. Er wordt veel overgelaten aan Curriculum.nu, terwijl die curriculumherziening vooral gaat over de inhouden van vakken en leergebieden. De staatscommissie pleit naast ondubbelzinnige eindtermen op het gebied van democratische vorming ook voor andere concrete maatregelen zoals het vervangen van de inspanningsverplichting voor burgerschap op het mbo door een resultaatverplichting, een groter aantal lesuren maatschappijleer en maatregelen tegen de neiging om maatschappijleer als compensatievak te beschouwen. Daar gebeurt nu (even?) niets mee. In onze ogen is het door de staatscommissie geschetste probleem urgent genoeg om sneller tot deze concrete maatregelen te komen. Daar zullen wij dan ook op aandringen bij de Tweede Kamer en minister Slob.

Zie ook: https://www.nvlm.nl/staatscommissie-parlementair-stelsel/