Oud-staatssecretaris van Onderwijs Nell Ginjaar-Maas is overleden. Ginjaar-Maas heeft in de jaren ’80 gezorgd voor de invoering van maatschappijleer als examenvak op mavo, havo, vwo, lbo en mbo. Dit vak staat tegenwoordig bekend als maatschappijleer 2 (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo). Uit de berichtgeving in de media zou de lezer/kijker kunnen afleiden dat Ginjaar-Maas het vak maatschappijleer heeft ingevoerd, dat is echter niet het geval. Maatschappijleer maakt al sinds 1968 deel uit van het curriculum in het voorgezet onderwijs. De invoering van het examenvak maatschappijleer door staatssecretaris Ginjaar-Maas is echter een zeer belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van het vak. Docenten maatschappijleer en de NVLM hebben dan ook veel aan haar te danken. Wij citeren hieronder uit een belangrijke notitie van staatssecretaris Ginjaar-Maas aan de Tweede Kamer uit 1984:

“…Dit betekent dat ik per 1 augustus 1985 experimenten wil starten op een aantal scholen voor m.a.v.o., h.a.v.o., v.w.o., l.b.o. en m.b.o. op grond van een circulaire die in het najaar van 1984 naar de scholen zal worden verzonden. De geselecteerde scholen zullen dan in staat worden gesteld maatschappijleer experimenteel als facultatief eindexamenvak aan te bieden.”

“Reeds geruime tijd heb ik benadrukt dat ik maatschappijleer een zeer belangrijk vak vind. Onderwijs dient de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden en inzicht te geven op resp. in maatschappelijke ontwikkelingen, nu én in de toekomst. Basiskennis van die maatschappij, inzicht in de ontwikkelingen ervan, het kunnen plaatsen van ideeën, visies en -zeer belangrijk -het ontwikkelen van een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, is één van de voorwaarden om leerlingen op te voeden tot bewuste burgers.”

“Het verplicht zijn van een aantal uren maatschappijleer voor alle leerlingen nu, én in de toekomst, staat voor mij dan ook buiten kijf.”

In een verslag van een mondeling overleg met de Tweede Kamer op 24 november 1988 staat: “Sinds de vakkenpakketmaatregel geruime tijd geleden op tafel werd gelegd, is gebleken dat maatschappijleer als examenvak een succes kan worden genoemd. De leerlingen die het kunnen kiezen, doen het ook graag en de examens zijn van hoge kwaliteit. Daarom stelde de staatssecretaris voornemens te zijn maatschappijleer als regulier examenvak aan te merken.”

Mevrouw Ginjaar-Maas is 80 jaar geworden.