Elk jaar reikt de NVLM een prijs uit aan studenten die het beste onderzoek hebben gedaan (lessenserie of praktijkonderzoek). De jury kijkt niet alleen naar de onderzoeksmatige kwaliteit (methodologie) maar ook naar toepasbaarheid binnen het vak en originaliteit.

Dit jaar was de prijsuitreiking op maandag 26 maart jl. tijdens de jaarlijkse LIO-dag op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit het juryrapport:

Winnaar eerstegraads onderzoek Johan Paul (Fontys Hogescholen): ‘Op welke wijze kan  de concept-context benadering het beste aan HAVO-leerlingen aangeleerd worden?.

Sterk theoretisch kader met goede koppeling naar taalgericht vakonderwijs. Hij constateert terecht dat voor concept-context benadering is de taalvaardigheid voorwaarde en gebruikt daarvoor het kwadrant van Cummins.  Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen schooltaal en vaktaal.

Probleemstelling dat deze benadering lastig voor docenten is, is terecht en hij geeft met dit onderzoek hele duidelijke handvatten voor docenten mbv de taxonomie van Bloom. Hiermee komt hij in de uitwerking tot handreikingen voor de docent om creatieve opdrachten te ontwerpen.

Overigens is dit niet verder uitgewerkt in concrete lessen, waardoor het niet de beste lessenserie is geworden, maar op onderzoeksniveau zeker de eerste plaats waard.

Winnaar eerstegraads lessenserie Clint Claessen (Universiteit van Amsterdam): ‘Kiesstelsels

Helder theoretisch kader met een mooie probleemstelling.  Goede koppeling van denkvaardigheden en didactische aanpak. Marzano wordt gecombineerd met Ebbens Ettekhoven, maar wel toegepast op vakdidactische principes, namelijk werken met hogere denkvaardigheden. Vooral de hogere denkvaardigheden als evalueren, creëren en analyseren komen mooi aan bod, als onderdeel van het ontwerp.

Leerlingen werken vrij zelfstandig met deze opdrachten, waardoor het niet docent gestuurd is.

Beoordelingsmodel is aanwezig, maar kan concreter worden uitgewerkt met bijv. rubrics ter onderbouwing van het aantal punten.

De jury is benieuwd hoe de werkstukken van leerlingen over het ideale kiesstelsel er uiteindelijk hebben uitgezien.

Winnaar tweedegraads prakijktonderzoek Martijn Peters (Hogeaschool van Amsterdam): ‘Populisme in de klas?

Martijn heeft een actueel onderwerp aangepakt in zijn onderzoek: populisme. Hij laat zien dat hij in staat is om controversiële onderwerpen te bespreken en hier didactische handreikingen voor te doen.

Zijn praktijkervaringen bij de klassen waar hij les aan geeft, heeft hij goed weten te vertalen naar een goed theoretisch kader en bruikbare aanbevelingen voor zijn eigen lespraktijk. Omdat het een klein onderzoek is, naar zijn eigen klassen op zijn eigen school, is dit moeilijk generaliseerbaar. Maar tegelijkertijd is de manier van kijken en nadenken over uitspraken van leerlingen in de dagelijkse lespraktijk heel bruikbaar voor andere docenten. Veel docenten lopen tegen deze problematiek aan en reageren hier vaak vanuit hun eigen referentiekader op. Dit onderzoek maakt duidelijk dat het een meerwaarde heeft om de uitspraken van leerlingen tegen het licht te houden en mee te nemen in de beginsituatie van een les burgerschap.