Burgerschapsopdracht

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. In de onderwijswetten (Artikel 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra) is de volgende formulering opgenomen:

Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Sinds eind 2006 houdt de inspectie toezicht op de manier waarop scholen een invulling geven aan de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.

Op burgerschapindeschool.nl geeft het SLO u informatie en instrumenten over de burgerschapsopdracht, het ontwikkelen van een schoolvisie, het bepalen van leerdoelen, het selecteren van aanpakken en het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen.

Aanscherping wet burgerschapsonderwijs

Op 7 februari 2017 kwamen de bewindslieden van OCW met een kabinetsreactie op een recent rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap. Daarmee doen ze wat de wet hun voorschrijft. Dit blijkt uit dit onderzoek van de Inspectie naar het burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage. De Inspectie concludeert daarbij wel dat verdere ontwikkeling gewenst is.

Ook uit de op 7 november 2017 verschenen resultaten van International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) blijkt dat scholen in Nederland relatief weinig aan burgerschap doen. Scholen mogen burgerschapsonderwijs zelf vormgeven en geven daar verschillend vorm aan.

Het huidige kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarin de Burgerschapsopdracht wordt aangescherpt. de NVLM is in grote lijnen positief over dit wetsvoorstel. U vindt onze reactie hier.

De Onderwijsraad heeft op verzoek van het kabinet een advies uitgebracht over het (concept-) wetsvoorstel van minister Slob. De Onderwijsraad adviseert het kabinet de wet volledig op democratisch burgerschap te richten:  “Het gaat om kennis over de democratische rechtsstaat en de democratische samenleving en de spelregels die daaraan ten grondslag liggen.”  Ga naar de website van de Onderwijsraad en lees het gedegen en heldere advies.