Privacybeleid van de NVLM

Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de NVLM verwerkt van haar leden. 

Indien je lid wordt van de NVLM of om een andere reden persoonsgegevens aan de NVLM verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens isde functionaris ledenbeheer, bereikbaar via ledenadministratie@nvlm.nl 

2. Welke gegevens verwerkt de NVLM en voor welk doel 
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

  1. a) voor- en achternaam, geslacht
  2. b) adresgegevens eventueel postadres
  3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  4. d) geboortedatum
  5. e) studentlid of pensioenslid

2.2 De NVLM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden  

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, de nieuwsbrief  en informatie over diensten en activiteiten van de NVLM; 

E-mail berichtgeving: 

De NVLM gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVLM te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

3. Bewaartermijnen 

De NVLM verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NVLM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVLM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de NVLM kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVLM zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren  

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie@nvlm.nl

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NVLM  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: secretaris@nvlm.nl 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: ledenadministratie@nvlm.nl  

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

Algemene voorwaarden

Hier vind u een link naar het Huishoudelijk reglement van de NVLM